Categories
Events

Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 Tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Theo tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia, USA.


Theo tin Giáo họ Đức Mẹ La Vang
Categories
Events

Hội Chợ Tết Xuân Vị Yêu Thương Virginia 2019


Theo tin Minh Nhat

WHAT: Hội Chợ Tết Xuân Vị Yêu Thương Virginia 2019

WHERE: Saturday, January 26 & Sunday, January 27 2019 from 11 AM to 11 PM

WHEN: Fairfield Showground, 443 Smithfield Rd, Prairiewood NSW 2176, Australia